ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำโดยใช้กรดสเตียริกเป็นเป็นตัวปรับปรุงพื้นผิว
Library Call : 550145  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การสังเคราะห์อนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO?)ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีอย่างง่ายโดยดำเนินการผ่านปฏิกิริยาในตัวกลางที่เป็นน้ำร่วมกับกรดสเตียริก สารละลายแอมโมเนี่ยมสเตียเรต(C??H??COONH?)ซึ่งเตรียมได้จากกรดสเตียริกและสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH?OH)ถูกใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตที่สังเคราะห์ได้ซึ่งผลที่ได้นั้นไม่เพียงแต่ควบคุมการเกิดนิวเคลียสและการเติบโตของอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตแต่ยังมีผลต่อการเกิดเป็นสมบัติที่ไม่ชอบน้ำที่ผิวของอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตอีกด้วย ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้อนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตที่สังเคราะห์ได้มีขนาดและรูปร่างสม่ำเสมอ คือ 2มิลลิโมลาร์ คิดเป็นร้อยละผลได้เท่ากับ 49 อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดสัณฐานอราโกไนต์สัณฐานอราโกไนต์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเข็มถูกสังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิ 60 และ 90 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม พบว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการบ่มมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อการตกตะกอนอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตนอกจากนี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะความเป็นผลึก และหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวของอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตจะถูกตรวจสอบลักษณะสมบัติด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันสเปกโตรสโกปี เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม และอินฟาเรดสเปกโตรสโกปี โปรแกรมจัดการทางภาพถูกใช้เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพของอนุภาคกับสภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์จากผลการทดลอง สามารถสรุปได้ว่าการใช้กรดสเตียริคที่มีการควบคุมอุณหภูมิคาร์โบเนชันเป็นสิ่งสำคัญในการสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตระดับนาโนที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ