ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของ พอลิสไตรีนโคเมทิลเมทาคริเลต/ซิลิกาโดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชันพอลิเมไรเซชัน
Library Call : PJ.2554 / 5931  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ในรูปแบบของนาโนคอมพอสิต เป็นประเภทใหม่ของวัสดุพอลิ-เมอร์ที่นำเอาข้อดีของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ไว้ด้วยกันในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชันพอลิเมไรเซชันเพื่อสังเคราะห์พอลิสไตรีนโคเมทิลเมทาคริเลต/ซิลิกา ซึ่งมีรูปสัณฐานในอนุภาคนาโนที่มีซิลิกาเป็นแกนหลัก และมีพอลิสไตรีนโคเมทิลเมทาคริเลตเป็นตัวเกาะจับโดยอนุภาคนาโนซิลิกาถูกเปลี่ยนโครงสร้างพื้นผิวเบื้องต้นด้วยกรดอะคริลิกเพราะมีหมู่ฟังก์ชันที่เข้ากันได้ทั้งกับซิลิกาและพอลิเมอร์โดยคาดว่าเป็นแนวทางนำไปสู่การเพิ่มการกระจายตัว, ความสามารถในการเข้ากันได้ และสมบัติร่วมระหว่างอนุภาคนาโนพอลิเมอร์กับซิลิกา พบว่า ขนาดอนุภาคเฉลี่ยมีค่า 21.4 นาโนเมตร การเปลี่ยนมอนอเมอร์มีค่า ร้อยละ 87 และประสิทธิภาพการกราฟต์มีค่าร้อยละ 29.0 เมื่อติดตามผลของเสถียรภาพทางความร้อนพบว่า อนุภาคนาโนพอลิสไตรีนโคเมทิลเมทาคริเลต/ซิลิกา มีค่าความต้านทานความร้อนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อนำอนุภาคนาโนพอลิสไตรีนโคเมทิลเมทาคริเลต/ซิลิกา มาผสมกับน้ำยางธรรมชาติพบว่า สมบัติเชิงกลและความต้านทานความร้อนของยางนาโนคอมพอสิตมีค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติ