ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของแพลเลเดียมโดยใช้วิธีการที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
Library Call : PJ.2552 / 5023 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า แพลเลเดียม (Palladium, Pd) มักจะถูกนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ในปฏิกิริยาเคมีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเคมีอินทรีย์ซึ่งนิยมใช้เป็นอย่างมาก ถ้าสามารถทำให้แพลเลเดียมมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตรได้ จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวและเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ดียิ่งขึ้น จากการศึกษาวิธีการสังเคราะห์แพลเลเดียมให้มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรโดยทำการศึกษาอิทธิพลของ pH ของน้ำแป้งซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งตัวรีดิวซ์และสารเพิ่มความเสถียรก่อนที่จะนำมาผสมกับสารละลายแพลเลเดียม Pd(II) พบว่า pH ที่เหมาะสมที่สุด คือ pH 12 เนื่องจากลักษณะทางกายภาพหลังการเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้สีน้ำตาลดำที่เข้มมากที่สุด ซึ่งเป็นสีที่ผสมกันระหว่างแพลเลเดียมไอออน (สีเหลือง) และอนุภาคแพลเลเดียมที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตร (สีดำ) โดยที่ไม่มีตะกอนดำเกิดขึ้น และจาก UV-Vis สเปกตรัมได้ให้ผลที่สอดคล้องกันคือ มีการยกตัวของ baseline สูงขึ้น และมีลักษณะของสเปกตรัมของสารละลายเกลือของแพลเลเดียมลดน้อยลงมาก แสดงว่ามีปริมาณของแพลเลเดียมไอออนลดลง ซึ่งแสดงถึงการถูกรีดิวซ์และเกิดเป็นอนุภาคระดับนาโนเมตรของแพลเลเดียม (Pd0) ได้มากที่สุด แต่ยังไม่สามารถรีดิวซ์ Pd2+ ได้ทั้งหมดเพราะยังไม่เป็นสีดำสนิท และยังคงมีลักษณะสเปกตรัมของสารละลาย Pd2+ อยู่บ้าง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมีปริมาณ Pd2+ มากกว่าแป้งที่มีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ จึงทำให้มีแป้งไม่เพียงพอที่จะรีดิวซ์ Pd2+ ได้ทั้งหมด คำสำคัญ: อนุภาคระดับนาโนเมตรของแพลเลเดียม, การสังเคราะห์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม, แป้ง