ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของแพลเลเดียมความเข้มข้นสูงโดยใช้ซูโครสเป็นตัวรีดิวซ์ 
Library Call : วพ.2554 / 6009 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้พัฒนากรรมวิธีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรและโครงสร้างระดับไมโครเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ของแพลเลเดียมที่มีความเข้มข้นสูง (100-1000 ส่วนในล้านส่วน) โดยใช้ซูโครสซึ่งได้จากผลิตภัณฑ์การเกษตรและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวรีดิวซ์ อนุภาคระดับนาโนเมตรที่เป็นทรงกลมและโครงสร้างระดับไมโครเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ที่สังเคราะห์ได้มีขนาดของอนุภาคอยู่ในช่วงระหว่าง 100 นาโนเมตร ถึง 5 ไมโครเมตร โดยพบว่าด่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซูโครสมีคุณสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ได้ เงื่อนไขและภาวะต่าง ๆ ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของแพลเลเดียมที่มีขนาดเล็กและมีเสถียรภาพสูง นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมขนาดและรูปทรงของโครงสร้างระดับไมโครเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ของแพลเลเดียมโดยการเปลี่ยนความเข้มข้นของแพลเลเดียมคลอไรด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ และจากการทดลองเพื่อศึกษากลไกการเกิดโครงสร้างพบว่า โครงสร้างระดับไมโครเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ของแพลเลเดียมเกิดขึ้นจากการจับตัวกันของอนุภาคระดับโนเมตรขนาด 3 นาโนเมตร โครงสร้างระดับนาโนเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ของแพลเลเดียมมีศักยภาพสูงที่จะถูกนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีพื้นผิวที่สะอาด