ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์ขนาดนาโนด้วยปฏิกิริยาในวัฎภาคก๊าซเพื่อใช้สำหรับแผ่นพอลิเมอร์เรืองแสง
Library Call : 511076
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์ขนาดนาโนเมตรซึ่งมี สัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันด้วยวิธีการทำปฏิกิริยาในวัฏภาคก๊าซโดยศึกษาอิทธิพลของอัตราการไหลของ ออกซิเจน อัตราการไหลของไนโตรเจน รวมทั้งตำแหน่งในการเก็บอนุภาคและนำมาศึกษาการกระจายตัว ของขนาดและสัญฐานวิทยาของอนุภาค จากสัณฐานวิทยาของอนุภาคสังกะสีออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้พบว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของออกซิเจนมีผลต่อการเปลี่ยนสัณฐานวิทยาของสังกะสีออกไซด์ที่สะสมบน ท่อปฏิกรณ์มีรูปร่างจากแบบทรงสี่ก้านเป็นแบบแผ่น การเก็บอนุภาคโดยการใช้แผ่นกรองทำให้เกิดอนุภาค สังกะสีออกไซด์ที่มีรูปร่างเกือบเป็นทรงกลม การเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของออกซิเจนในระบบที่ถูก ปรับปรุงวิธีการเก็บอนุภาคสามารถทำให้เกิดขาขนาดสั้นของอนุภาคสังกะสีออกไซด์ และเมื่ออัตราการไหล ของไนโตรเจนเพิ่มขึ้นขนาดของอนุภาคสังกะสีออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้จะมีขนาดเล็ก นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติการเปล่งแสงของฟิล์มประกอบแต่งระหว่างพอลิ เมทิลเมทาคริเลต หรือ พีเอ็มเอ็มเอ และสังกะสีออกไซด์ซึ่งถูกสังเคราะห์ด้วยวิธีการหลอมผสมด้วยเครื่องบด ผสมแบบสองลูกกลิ้ง อนุภาคสังกะสีออกไซด์สามชนิดซึ่งมีขนาด และความเข้มข้นที่แตกต่างกันถูกใช้เพื่อ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมวัสดุประกอบแต่งซึ่งมีคุณสมบัติทางแสง และคุณสมบัติทางกลที่ดี ขึ้น พบว่าฟิล์มวัสดุประกอบแต่งที่เตรียมจากอนุภาคสังกะสีออกไซด์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นแสดงคุณสมบัติการ เปล่งแสงที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคสังกะสีออกไซด์ทางการค้า สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ อนุภาค สังกะสีออกไซด์ที่มีขนาดนาโนเมตรมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ อนุภาคสังกะสีออกไซด์ที่มีขนาดไมโครเมตร คุณสมบัติในการการดูดซับรังสียูวี และการป้องกันรังสียูวีของ ฟิล์มวัสดุประกอบแต่งจะขึ้นอยู่กับชนิด และความเข้มข้นของอนุภาคสังกะสีออกไซด์ที่ถูกเติมเข้าไป นอกจากนี้ยังพบว่าการผสมกันของอนุภาคสังกะสีออกไซด์ในพีเอ็มเอ็มเอไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิการ เปลี่ยนเนื้อแก้วของฟิล์มวัสดุประกอบแต่ง