ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์เน็ตที่มีผลึกขนาดนาโนโดยวิธีตกตะกอน
Library Call : 500664  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ผงอิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์เน็ตที่มีขนาดผลึกในระดับนาโนเมตรสามารถสังเคราะห์ได้จากวิธีตกตะกอนร่วมของสารละลายผสมระหว่างอิทเทรียมไนเตรตกับแอมโมเนียมอะลูมิเนียมซัลเฟตโดยใช้แอมโมเนียมไฮโดรเจนคาร์บอนเนตเป็นสารตกตะกอน โดยได้ทำการศึกษาปัจจัยของอัตราส่วนระหว่างอิทเทรียมกับอะลูมิเนียม อุณหภูมิระหว่างการทำปฏิกิริยา ค่าความเป็นกรดด่างของระบบ ชนิดของกระบวนการตกตะกอน และของระยะเวลาการเผาที่ใช้ ต่อการเกิดโครงสร้าง และรูปร่างของอิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์เน็ต พบว่าการเผาตะกอนที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้ได้ผงอิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์เน็ตทั้งหมด โดยที่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาจะทำให้ได้อนุภาคอันดับสองที่เกิดขึ้นจากการผนึกตัวรวมกันของอนุภาคลำดับที่หนึ่ง ซึ่งสามารถทำลายการเกาะกันนี้ได้บางส่วนด้วยการบด กระบวนการตกตะกอนแบบย้อนกลับ ที่กระทำที่อุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยาค่อนข้างต่ำ และอัตราส่วนของอิทเทรียมต่ออะลูมิเนียมที่อัตราส่วนในสูตรโมเลกุลเท่ากับ 3 ต่อ 5 เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดอิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์เน็ต เมื่อทำการควบคุมค่าความเป็นกรดด่างในระหว่างกระบวนการตกตะกอน พบว่าเกิดอิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์เน็ตบริสุทธิ์ที่ปราศจากสารอื่นปะปนจากการเปลี่ยนรูปโดยตรงของสารอสัญฐานหลังจากเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส หรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อขนาดและการกระจายขนาดของอนุภาคในวิธีตกตะกอน อันได้แก่ ความเร็วในการผสม อัตราการเติม และ ความเข้มข้นของสารตั้งต้น นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน่นของชิ้นงานจากอิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์เน็ตที่สังเคราะห์ได้ กับอิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์เน็ตในทางการค้า ชิ้นงานที่ขึ้นรูปได้ถูกเผาผนึกในอากาศที่อุณหภูมิ 1650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง พบว่าค่าความหนาแน่นของอิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์เน็ตที่สังเคราะห์ได้อยู่ในช่วงร้อยละ 91-92 ของความหนาแน่นทางทฤษฎีของอิทเทรียมอะลูมิเนียมการ์-เน็ต