สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน โทร. 02-218-5037
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย